ASUNTO: CONDICIÓNS DE TRABALLO DA VETERINARIA ADSCRITA AO SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

 

O día 26 de maio realizouse unha visita ás instalacións nas que traballa a veterinaria que o Concello ten contratada para un programa de esterilización de gatos. Estas instalacións atópanse xunto a Protectora de Animais. Este informe o que pretende é dar a conocer as condicións tercermundistas nas que ten que realizar o seu labor esta traballadora.

 

Para realizar este informe apoiome na lexislación de prevención de riscos laborais, inda que o sentido común sería máis que suficiente para determinar que as condicións de traballo son totalmente inadecuadas. Incúmplense totalmente o RD 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo e o RD 664/1997, de 12 de maio, sobre protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

 

En primeiro lugar a traballadora non conta con vestiario para cambiarse (RD 486/97), polo que o ten que facer no corredor, onde o espazo é reducido, non dispón de asento, hai gatos por todo o corredor, e ademáis non dispón de taquilla para gardar a roupa (debería dispor de dúas, unha para a roupa de traballo e outra para a roupa persoal-RD 664/1997)

 

Este é o lugar onde se cambia a traballadora, ao non dispor dun sitio mellor

 


Ademáis non conta con aseos no lugar de traballo (RD 486/97 e RD 664/97). Nin siquera conta con auga no interior, polo que cada vez que quere lavar as mans (por exemplo, cando opera aos gatos) ten que utilizar a mangueira que hai no patio exterior, e para ir o baĖo ten que sair das dependencias e pedir que lle deixen na Protectora de Animais.

 


Esta é a única billa coa que conta a traballadora e atópase nun patio no exterior

 


A roupa de traballo que utiliza é propiedade da traballadora, e a ten que levar a lavar a súa casa, cando é posible que teĖa pulgas, parásitos, microorganismos e debería ser lavada pola empresa (RD 664/1997)

 

No interior, os gatos amontóanse por todas as dependencias. O lugar no que realiza a maior parte do seu traballo, o teito está en desnivel, pero nin tan siquera na parte máis alta alcanza os 2,5 metros que esixe a lexislación (RD 486/1997). Ten pingueiras, unha das que baixa polo fluorescente que está sobre a mesa de operacións. Outra cae sobre a nevera onde ten permanentemente un recipiente para recollela, co que o risco de contacto eléctrico tamén está presente (REBT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pódese observar como o teito está inclinado. Na parte máis baixa, onde hai máis altura das xaulas de gatos, tropézase así como nas lámpadas de calor


Os recipientes para recoller a auga sobre a neveira e ao seu lado


As pingueiras tamén caen sobre o fluorescente, colocado xusto encima de onde a traballadora se coloca para operar

 


A traballadora desempeĖa o seu labor en solitario. Non dispón de ningunha axuda nin para tratar cos gatos, para poĖerlles inxeccións subcutáneas, facerlles recoĖementos... En moitas ocasións os gatos son agresivos, e o non contar con axuda é fonte casi segura de araĖazos ou mordiscos. Dispón de luvas de protección mecánica que evitan que lle cheguen a pel da man mordiscos e araĖazos, pero non lle permiten axilidade para coller os gatos, polo que se recomenda cambialos por outros que tamén presenten esta protección e se adapten mellor as mans.  Sí se arregla para poĖerlles a anestesia para as operacións, pois nese caso a inxección é intramuscular é pode meter ao gato nunha xaula que lle permite inmovilizar ao animal para pinchalo, pero este método non é válido para outro tipo de pinchazos.  Para operar sí dispón de guantes, pero non de mascarilla (RD 664/97). A traballadora tamén ten que atender a porta, recepción de gatos, o que non sería ningún problema se non fose porque ás veces está no medio dunha operación, cos guantes estériles. O que non ten que atender é o teléfono, pois non conta con él. Non ten ningún teléfono de traballo, polo que para realizar chamadas relacionadas co propio traballo ten  que utilizar o seu correndo a traballadora co gasto, e é o que ten que dar como contacto.

 

Outra das funcións do seu traballo é a elaboración de informes e facer unha ficha a cada gato. Todo esto o ten que facer manualmente pois non dispón de ordenador. Conta cunha mesa e unha cadeira (que a traballadora levou da súa casa pois non tiĖa ningunha), que están na mesma estancia que onde fai as operacións, pois as dependencias limítanse a esta estancia, o corredor, e outra sá onde están o resto dos gatos.

 Obsérvase que o espazo do que dispón a traballadora é moi reducido. Inda que a mesa é pequena, está moi pegada ao lugar onde opera. A cadeira non é adecuada, pero é a única da que dispón.

 

Esta situación supón ademáis que exista un risco psicosocial aĖadido, dado que traballa en solitario, cunhas condicións que podemos chamar tercermundistas.

 

O Concello de Vigo non pode permitir ter a unha traballadora nestas condicións. Non cumple con ningunha regra de hixiene, nin de condicións de traballo, e de cara ao verán a situación agrávase, pois o teito acumula a calor, o cheiro será máis forte, e probablemente os microorganismos, parásitos, etc. teĖan unhas condicións máis favorables para o seu crecemente e reproducción. E necesario buscar inmediatamente unhas dependencias adecuadas e dotar a traballadora dos medios que precisa para este traballo.

 

En Vigo, a 26 de maio de 2009

 

 

 

Fdo: Isabel Cabeza Pereiro

Técnica Prevención de Riscos Laborais